Seuran säännöt

 1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  1. Yhdistyksen nimi on Karjalan Evankelinen Seura ry., ja sen kotipaikka on Haminan kaupunki.
 2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu
  1. Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä evankelisluterilaista uskoa tunnustaville kristityille. Se haluaa koota yhteen ihmisiä, jotka työskentelevät Jumalan sanan levittämiseksi ja lähimmäisrakkauden totetuttamiseksi.
  2. Yhdistyksen tunnus on "Evankeliumi on Jumalan voima." Room. 1:16.
  3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
  4. levittää ja kustantaa Raamattuun perustuvaa kirjallisuutta, Päivän Tunnussanaa ja Kaikille-lehteä
  5. ylläpitää Jamilahden kansanopistoa
  6. vaalii karjalaisuuden hengellisiä perinteitä järjestämällä juhlia ja seuroja.
  7. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja ja järjestää arpajaisia.
 3. § Jäsenet
  1. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
  2. Yhdistyksen jäseniä ovat
  3. vuosijäsenet, jotka suorittavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
  4. ainaisjäsenet, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun.
  5. kunniajäsenet, jotka yhdistyksen vuosikokous on hallituksen esityksestä sellaisiksi kutsunut.
  6. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
 4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enään täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 5. § Liittymis- ja jäsenmaksu
  1. Vuosijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä ainaisjäseniltä perittävän ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
 6. § Hallitus
  1. Yhdistyksen asioia hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksän varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä vuosittain kolme on erovuorossa ja varajäsenistä yksi.
  2. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
  4. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna. Asiat ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  5. Hallitus voi asettaa työvaliokunnan, jaostoja ja muita tarpeelliseksi katsomiaan elimiä määrittämäen samalla niiden tehtävät ja toimikaudet.
 7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.
 8. § Tilikausi ja tilintarkastus
  1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
 9. § Yhdistyksen kokoukset
  1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.
  2. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
  3. Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni.
  4. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 10. § Yhdistyksen kokousten koollekustuminen
  1. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai ilmoitettava kokouksesta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
 11. § Vuosikokous
  1. Yhdistyksen  vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  2. 1. kokouksen avaus
  3. 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  4. 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. 4. hyväksytään kokouksen esityslista
  6. 5. esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  7. 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  8. 7. vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  9. 8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  10. 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  11. 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  12. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii valmistella ja sisällyttää asian kokouskutsuun.
 12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Copyright © 2016- Karjalan Evankelinen Seura ry & Jaakko Leislahti Oy