Tietosuojaseloste

Tämä on Karjalan Evankelinen Seura ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterin pitäjä
Karjalan Evankelinen Seura ry
y-tunnus 0206406-7

2. Yhteyshenkilö
Anne Hämäläinen
Tikkupolku 1
49460 Hamina
toimistosihteeri(ät)jamilahti.fi
puh. 0400 318 456

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyksen toiminta (jäsenrekisteri)
Kirjamyynti (asiakasrekisteri)

5. Rekisterin tietosisältö
nimi
kotiosoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
jäsenrekisterissä myös syntymäaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhdistykselle tehty jäsenanomus.

Puhelimitse tai sähköpostitse tehty kirjatilaus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jäsenistön tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Asiakasrekisterin (kirjatilaukset) tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle myyntiorganisaatiolle käytännön markkinointi- ja myyntityötä varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Suojaus perustuu järjestelmätasolla valvottujen käyttäjäoikeuksien käyttäjätileihin. Tietokanta varmuuskopioidaan maantieteellisesti erillään sijaitsevaan konesaliin varmistusjärjestelmään.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterin tiedot.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastuspyyntö kohdistetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen tai poistaminen
Rekisterissä olevien virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjauspyynnöt voidaan osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilöllisyytensä varmistaneen henkilön vaatimat rekisteriä koskevat korjaukset ja muut muutokset tehdään viipymättä.

Jollei muutospyyntöä katsota perustelluksi, annetaan muutospyynnön esittäjälle kirjallinen todistus, jossa selvitetään syyt miksi muutosvaatimusta ei olla hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Karjalan Evankelinen seura ry, Tikkupolku 1, 49460 Hamina, 0400-318456, toimisto( at )jamilahti.fi
Copyright © 2016- Karjalan Evankelinen Seura ry & Jaakko Leislahti Oy